ons dorp - focus


Welkom in Zelem!

           
banner
Zelem - Geografisch
Zelem - Historisch
Zelem - Bezienswaardigheden
Home

De honderdjarige eiken in de Thibautstraat, bij de "echte" Zelemnaren beter gekend als de "Eikendreef" worden in de nabije toekomst gekapt.

In het "Infoblad" van Stad Halen lazen we:

Bomen Thibautstraat

"Na heel wat overleg en diplomatie (??) met alle betrokken diensten van verschillende overheden is een consensus uit de bus gekomen voor het vellen van de eiken bomen in de Thibautstraat te ZELEM. Van de 92 bomen werd ruim een derde in slechte staat bevonden door een erkend boomchirurg (naam?). Nog een derde werd als randgeval omschreven en ongeveer een derde werd nog als goed gequoteerd. Met de betrokken diensten werd afgesproken om een aangepast (??) dossier bij de dienst Stedenbouw in te dienen voor het vellen van alle bomen met een precieze timing en werkwijze die rekening houdt met de opgelegde aandachtspunten (welke?). Dit betekent concreet dat dit draaiboek nu in opmaak is en volgende maand ter goedkeuring wordt ingediend. We verwachten hierop een goedkeuring tegen de zomer zodat de werken tegen de winterperiode kunnen starten. Hierbij zullen de nodige infovergaderingen voor de buurtbewoners en andere betrokken partijen worden georganiseerd. Het is evident dat nadien een nieuwe "dreef" terug wordt aangeplant."

Thibautstraat, in onze tekst over Sint-Jansberg lezen we:

Xavier Thibaut (1843-1911), die gehuwd was met Elvire Eloin (1839-1902), was nijveraar te Jambes en lid van de bestendige deputatie van de provincie Namen. In Zelem werd naar hem de Thibautstraat genoemd, een eikendreef gelegen in de nabijheid van een oud jachtpaviljoen dat Thibaut in 1900 aan de gemeente verkocht en dat toen dienst deed als meisjesschool. Het zou de kern gaan vormen van het latere weeshuis van de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo. Xavier Thibaut werd in 1906 in de adelstand verheven; zijn nakomelingen gaan door het leven onder de naam Thibaut de Maisières.

De prachtige Thibautstraat met zijn majestueuze Amerikaanse eiken.
wapenschild zelem

Het gaat dus om deze dreef: het enige wat deze honderdjarige reuzen misdaan hebben, is dat ze tot het Amerikaanse ras behoren en dat ze jaarlijks hun bladeren verliezen, of zoals altijd, eerst waren er de bomen, toen kwam de mens en moesten deze lastige en nutteloze bomen maar verdwijnen. Het gaat dus om 92 bomen waarvan 30 gezonde bomen moeten sneuvelen alsook een 30-tal "bijna" zieke bomen en 30 zieke. Volgens bepaalde bronnen zouden deze eiken vervangen worden door de Paardenkastanje, zie als voorbeeld de Decosterstraat.

De Decosterstraat waar de eiken al vervangen werden door de Paardekastanje.
Een paardenkastanje die aangetast is door verwelkingsziekte (Verticilium).

De Paardenkastanje is een boom die de laatste jaren onderhevig is aan allerlei ziekten. Zo lezen we bv. in Wikipedia:

Ziektes en beschadigingen van de Paardenkastanje

In grote delen van Europa komt de paardenkastanjemineermot voor. Sinds zijn komst naar Europa is de larve van de vlinder een ware plaag voor de paardenkastanje. De larve graaft zich al etend een weg door de nerven van de bladeren waardoor er grote schade aan de bladeren ontstaat. De bomen zijn eind juni soms al hun bladeren al kwijt. Ook in Nederland komen nu door het warmer worden van de aarde ernstige aantastingen voor, waardoor zelfs vroegtijdige bladval optreedt. De paardenkastanje is ook vatbaar voor verwelkingsziekte (Verticillium). Hierdoor sterven de bomen af en kan, omdat de schimmel in de bodem blijft, op dezelfde plaats geen nieuwe kastanjeboom geplant worden. Jonge bomen kunnen aangetast worden door de schimmel Guignardia aesculi, wat tot uiting komt in bruine verkleuring en necrose van het blad.

In 2002 werd voor het eerst in Nederland (Haarlemmermeer) een nog onbekende ziekte op de witte paardenkastanje geconstateerd waaraan de bomen mogelijk kunnen doodgaan. Op de bast van de boom ontstaan roestbruine vochtige plekken die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. De ziekte heeft zich inmiddels over het hele land verspreid en er wordt onderzoek naar de veroorzaker gedaan. In 2005 bleek al 31% van de bomen ziek te zijn. Het lijkt er steeds meer op dat de bacteriekanker (Pseudomonas syringae) de veroorzaker is. Infectieproeven gaven dezelfde symptomen. Overigens is de aantasting datzelfde jaar ook in Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en Italië aangetroffen. Bestrijding is moeizaam en geschiedt met schimmel- en bacteriewerende middelen.

We zouden er nog kunnen inkomen dat de niet te redden bomen en deze die gevaar opleveren, zouden vervangen worden door "inlandse eik", zo blijft het tenminste nog een eikendreef, maar kastanje...

In een screeningsnota op verzoek van stad Halen, in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan, dd. 29/05/2009, uitgevoerd door de Libost Groep, lezen we het volgende op blz. 9:

3.2 Ruimtelijke situering
ZON1
Het betreft een binnengebied ZON1 tussen de Thibautstraat, de Schansstraat en de Karestraat, gelegen ten zuiden van de kern van Zelem. Het woonverwervingsgebied ZON1 is gelegen op loopafstand van het centrum.

Op blz. 10 lezen we dan verder:

3.3 Plangebied
ZON1
De site is gesitueerd aan de westkant van één van de drie grote woonentiteiten gelegen ten noorden van de kern van Halen, zijnde Zelem.
Zelem is een straatdorp en ligt in een "dorpenband" als een bebouwde strook op een heuvelrug. De Schansstraat is één van de structurele dragers van Zelem. Hier bevindt zich de grootste kern van Zelem en herbergt voornamelijk de ondersteunende functies.

Figuur 4: plangebied ZON1 orthofoto

Artike Eikendreef te Helchteren, in het infoblad van de gemeente Houthalen-Helchteren.

Zelem - Thibautstraat - Binnenkort Kastanjedreef ipv Eikendreef?

Reageer op dit artikel: ga naar infoformulier

Ongelooflijk maar toch waar, weer een stukje geschiedenis van Zelem weg, weer niets geleerd uit het verleden, zie Decosterstraat (Kerkepad):

Decosterstraat (beter bekend als het Kerkepad) toen de eiken daar geveld werden. Binnekort hetzelfde zicht in de Thibautstraat (Eikendreef)?
Dat het ook anders kan, getuigd het volgende: in Houthalen-Helchteren hebben ze ook een Eikendreef. Die werd al beschermd als landschap in 1982 ook al staan hier ook Amerikaanse eiken. Getuige het artikel hieronder dat deze maand verscheen in hun gemeenteblad:
Geplande verkaveling tussen de Thibautstraat en het klooster.

De Thibautstraat oogt zeer residentieel en dit omwille van de sterke dreefstructuur bestaande uit inlandse eiken (??)...

... De oppervlakte van het terrein is 8 ha 90 are en 7 ca. Aan een gewenste dichtheid van 15 woningen / ha, in buitengebieden, is het mogelijk 130 woningen te voorzien.

U kan hier de volledige tekst verder lezen: nthnvg1707.pdf (4.579 kB).

Waar komt het dus uiteindelijk op neer: tussen de Thibautstraat, het Sint-Vincentiusklooster en de Karestraat plant Stad Halen een verkaveling. Zoals u kan zien op bovenstaande foto, grenst deze verkaveling tot tegen de Thibautstraat. Zou het niet eerder zijn dat de bomen moeten verdwijnen om deze verkaveling toegankelijk te maken via de Thibautstraat?

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Hieronder een foto vanuit de Thibautstraat met zicht op het Sint-Vincentiusklooster. Al de vrije ruimte hiervoor zal ingevuld worden als woongebied:

Zicht vanuit de Thibautstraat op het Sint-Vincentiusklooster. De open ruimte voor het klooster wordt ingevuld als woongebied.

Onlangs lazen we volgend artikel in het tijdschrift Spots:

De bomen in de Thibautstraat blijven

De Thibautstraat in Zelem is bekend om haar oude eiken. De kasteelheren van Zelem voerden deze in uit Amerika en plantten, als eersten in Limburg, de nieuwe boomsoort. De hoge bomen verlenen een uitzonderlijk laankarakter aan deze straat. In het verleden plaatste het stadsbestuur bladkorven om een mogelijke overlast te beperken. Maar dit vraagt blijkbaar teveel inspanning.

Het schepencollege liet vaststellen dat 37 van de 91 bomen in enige mate "ziek" waren. Daarop volgde de beslissing om gans de laan te rooien. Er kwam een "informatievergadering" en een termijn om bezwaren in te dienen. Er werd met niets rekening gehouden.

Gelukkig staat het gemeentebestuur van Halen onder voogdij van het provinciebestuur. Dit houdt tenminste rekening met andere argumenten dan het "gemak van onderhoud".

Op 3 oktober veegde het provinciebestuur de beslissing van de gemeente Halen van tafel omdat de beslissing niet overeenkomt met een goede ruimtelijke ordening. Daarenboven berispt het provinciebestuur het gemeentebestuur van Halen, want: "tijdens het openbaar onderzoek is gebleken dat de kap van de totale dreef op verzet sluit".

Het college heeft die bezwaren ongemotiveerd verworpen. Het provinciebestuur motiveert haar beslissing wel! Het betreft een zeer oude dreef, die vanzelfsprekend niet meer perfect is, het betreft een natuurlijk gegeven, dat gegroeid is en dat hier en daar aangetast is en dient vernieuwd te worden. Uit de historiek van het dossier blijkt dat gesteld is dat de dreef vanuit "stedenbouwkundig" oogpunt waardevol is voor het straatbeeld in deze uitgesproken landelijke woonomgeving en dat het karakter van deze straat bepaald wordt door deze bomen. Een volledige kap kan daarom niet aanvaard worden. De vernieuwing van de dreef dient gefaseerd te gebeuren.

Het provinciebestuur staat wel toe dat zieke bomen gekapt worden en vervangen door inlandse jonge eiken. Om het karakter van 'dreef' te behouden, zullen de bomen in fasen gekapt worden als ze een gevaar betekenen voor de omgeving. De gekapte bomen moeten binnen het jaar vervangen worden door jonge inlandse eiken van voldoende omvang. De overige bomen moeten een degelijke onderhoudssnoei krijgen.

Twee jaar later...

We zijn nu 2 jaar verder, er is nog steeds geen enkele boom geplant ter vervanging van de gekapte bomen en men was dit blijkbaar ook nooit van plan daar we vernomen hebben dat Stad Halen terug een aanvraag ingediend heeft om ALLE bomen te kappen!